Ładowanie...

ODSZKODOWANIA

Prowadzimy zlecenia z zakresu dochodzenia zadośćuczynienia oraz odszkodowania z tytułu:

• Błędów medycznych

W doktrynie przyjmuje się, iż błąd medyczny jest wynikiem działania (bądź zaniechania) osoby wykonującej zawód medyczny w sposób niezgodny z zasadami wiedzy i praktyki, a także bez należytej staranności czy z przekroczeniem swoich kompetencji. Właściwe przeanalizowanie stanu faktycznego oraz zgromadzenie materiału dowodowego ma fundamentalne znaczenie, by wykazać którąkolwiek z powyższych przesłanek i tym samym określone działanie (bądź zaniechanie), sklasyfikować jako błąd medyczny. Następnie, konieczne jest ustalenie rodzaju oraz wielkości wyrządzonej szkody, a także znalezienie związku przyczynowego pomiędzy nią, a działaniem (zaniechaniem) medyka.

Zdefiniowanie i dochodzenie celowych oraz sprecyzowanych roszczeń przyśpiesza postępowanie (niejednokrotnie pozwala na polubowne rozwiązanie sporu), a przy tym determinuje jego koszt. W zależności od konkretnego stanu faktycznego, należy ustalić czy mamy do czynienia jedynie z odpowiedzialnością deliktową osoby wykonującej zawód medyczny, czy również odpowiedzialnością kontraktową zakładu leczniczego, co w oczywisty sposób ma wpływ na ewentualną strategię procesową.

Nie zawsze oczywisty jest również krąg uprawnionych do dochodzenia roszczeń z tytułu popełnionego błędu medycznego, ponieważ w pewnych stanach faktycznych, roszczenia mogą przysługiwać także osobom najbliższym chociażby z tytułu m.i.n. zadośćuczynienia za krzywdę polegającą na zerwaniu dotychczasowych więzi rodzinnych z osobą najbliższą.

• Wypadków komunikacyjnych

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o szereg świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy, rekompensujących jej skutki zdarzenia w postaci rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Naprawienie szkody obejmuje m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę uzupełniającą.

W skład kwoty z tytułu odszkodowania mogą wchodzić koszty, jakie osoba poszkodowana poniosła z tytułu leczenia, rehabilitacji, opieki sprawowanej przez inną osobę czy zniszczenia mienia. W przypadku, gdy doszło do utraty częściowej lub całkowitej zdolności do pracy, przysługuje roszczenie o wypłatę renty uzupełniającej, uwzględniającej spadek dochodów na skutek zdarzenia. Możliwe jest również przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb, w sytuacji, gdy wydatki związane z utrzymaniem wzrosły o kwoty, które nie byłyby konieczne, gdyby nie doszło do zdarzenia, np. koszty specjalistycznego łóżka, wózka inwalidzkiego, wyżywienia itd.

Należy również pamiętać, że przepisy pozwalają zakładom ubezpieczeń domagać się zwrotu wypłaconych świadczeń na rzecz osób poszkodowanych bezpośrednio od sprawcy zdarzenia, mimo posiadania przez niego polisy z tytułu OC. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnym, zakładowi przysługuje tzw. regres ubezpieczeniowy, w przypadku, gdy: 1) Sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, po użyciu środków odurzających itd. 2) Sprawca wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku przestępstwa; 3) Sprawca zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami (chyba że miało miejsce ratowanie życia, mienia lub doszło do pościgu bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa przez inną osobę); 4) Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia (nie chodzi o każde oddalenie się z miejsca zdarzenia, a jedynie takie, które ma na celu niewykrycie sprawcy).

• Szkód powstałych w wyniku przestępstwa

Zasadą jest, iż naprawienia szkody dochodzi się w toku postępowania cywilnego. W sytuacji jednak, gdy szkoda powstała na skutek popełnienia przestępstwa, postępowanie karne jest w toku i nie wszczęto odrębnego postępowania cywilnego, istnieje możliwość dochodzenia naprawienia szkody w postępowaniu karnym. Art. 46 kodeksu karnego umożliwia bowiem sądowi fakultatywne orzeczenie o obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną w skutek przestępstwa krzywdę. W przypadku złożenia wniosku przez pokrzywdzonego, sąd ma obowiązek jego rozpatrzenia i wydania w tym przedmiocie rozstrzygnięcia. Zgodnie z treścią art. 49 kodeksu karnego, pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone w wyniku przestępstwa. Należy jednak zauważyć, iż wykładnia literalna przepisu, jak również orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazują, iż instytucja wyrażona w art. 46 kodeksu karnego odnosi się „jedynie do rozmiaru rzeczywistej szkody wynikłej bezpośrednio z przestępstwa i nie obejmuje odsetek stanowiących element szkody wynikły z następstw czynu sprawcy”. Stąd też, w zależności od konkretnego przypadku, do usunięcia szkody oraz wszelkich jej dalszych następstw konieczne może być wytoczenie powództwa na drodze cywilnej.

Inną sytuacją często spotykaną w praktyce jest stan, w którym co prawda postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, jednak szkoda w całości bądź w części nie została naprawiona. Z uwagi na treść art. 11 kodeksu postępowania cywilnego, sądy cywilne, związane są ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa (katalog ten nie obejmuje zatem wykroczeń). Samo wprowadzenie przez ustawodawcę zasady prejudykatu, nie oznacza, iż sprawca nie może podnosić, przewidzianych prawe cywilnym, okoliczności które będą zwalniać go z obowiązku całkowitego bądź częściowego naprawy szkody np. potrącenie, przedawnienie, przyczynienie się etc.

W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnie Państwa przypadku, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i umówienie terminu konsultacji.

• Ochrony dóbr osobistych

Zgodnie z treścią art. 24 kodeksu cywilnego, ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać żeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków; w szczególności złożyła oświadczenie o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Na zasadach przewidzianych w kodeksie poszkodowany może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, na wskazany cel społeczny.

Ustawodawca, w paragrafie drugim powyższego przepisu wskazuje, iż jeżeli w skutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

W celu uzyskania ochrony naruszenia dobra osobistego konieczne jest wykazanie jego zagrożenia wskutek działania innego podmiotu. Działania tego rodzaju, objęte są domniemaniem bezprawności, więc to pozwany w toku ewentualnego postępowania winien wykazać istnienie przesłanki eskulpacyjnej, w postaci braku bezprawności. Z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej, istotnym jest, że roszczenie o odszkodowanie z tytułu naruszenia dóbr osobistych, jest zupełnie odrębnym roszczeniem od zadośćuczynienia z tytułu tego naruszenia. Tym samym, to stan faktyczny konkretnej sprawy, będzie determinował treść żądania oraz jego wysokość.

Kancelaria reprezentuje zarówno stronę powodową, jak i pozwaną w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych. W imieniu naszych Klientów, podejmujemy również działania zmierzające do polubownego załatwienia sprawy, analizujemy stan faktyczny, komplementujemy dokumentację oraz udzielamy konsultacji prawnych.

• Wypadków przy pracy

Wypadek przy pracy definiowany jest jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną wywołujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Tożsame świadczenia przysługują pracownikowi również za wypadki traktowane na równi z wypadkiem przy pracy. Za wypadki takie uznaje się również nagłe zdarzenia, które miały miejsce w takich okolicznościach jak:

a) w trakcie podróży służbowej w okolicznościach innych niż związanych z pracą, chyba że zdarzenie zostało spowodowane postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
b) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
c) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Zaistnienie każdego z rodzaju wypadków wiąże się z szeregiem obowiązków po stronie pracodawcy takich jak: udzielenie pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, powołanie zespołu powypadkowego, sporządzenie oraz zatwierdzenie protokołu powypadkowego etc. Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, mogą przysługiwać określone świadczenia:

a) zasiłek chorobowy;
b) świadczenie rehabilitacyjne;
c) zasiłek wyrównawczy;
d) jednorazowe odszkodowanie;
e) jednorazowe odszkodowanie dla rodziny poszkodowanego;
f) renta z tytułu niezdolności do pracy;
g) renta szkoleniowa;
h) renta rodzinna;
i) dodatek do renty rodzinnej;
j) dodatek pielęgnacyjny;

Nasza Kancelaria świadczy pomoc w skomplementowaniu dokumentacji, ustaleniu przysługujących roszczeń, a także pomoc w ich wyegzekwowaniu (na drodze polubownej lub sądowej).

• Odpowiedzialności kontraktowej

Zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Natomiast zgodnie z art. 355 Kodeksu Cywilnego Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Należytą staranność dłużnika, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Powyższe przepisy określają tzw. odpowiedzialność kontraktową, wynikającą z umowy zawartej między stronami. Może ona dotyczyć stosunków pomiędzy przedsiębiorcami, jak również pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Innymi słowy, zawierając umowę na naprawę obuwia czy remont mieszkania, wykonawca staje się naszym dłużnikiem i winien wywiązać się z niej w sposób uwzględniający należytą staranność.

Wierzyciel ma prawo żądać wykonania zobowiązania, a gdy okaże się to niemożliwe, powstaje roszczenie o naprawienie szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania. Wierzyciel w powyższym postępowaniu znajduje się na uprzywilejowanej pozycji, musi wykazać, iż doszło do nienależytego wykonania zobowiązania i wystąpienia szkody. Natomiast dłużnik musi wykazać, iż zachodzą okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

W orzecznictwie istnieją rozbieżne stanowiska, co do możliwości żądania przez wierzyciela zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i moralne, w ramach odpowiedzialności kontraktowej.

Kontakt

ul. Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek

+48 690 825 215

sekretariat@jrkancelaria.com

Numer rachunku bankowego
Bank Pekao SA 15 1240 3389 1111 0011 0415 9528Formularz kontaktowy