Ładowanie...

Obszar Praktyki

Współpracując z osobami fizycznymi jesteśmy świadomi, że charakter spraw, w których świadczymy pomoc prawną, wiąże się z dużą dozą emocjonalnego zaangażowania. Przede wszystkim kładziemy nacisk, by na każdym etapie postępowania czuli się Państwo bezpiecznie. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje z instytucjami finansowymi oraz ubezpieczeniowymi, dochodzimy roszczeń odszkodowawczych (w tym z tytułu błędów medycznych), pomagamy odzyskać należności, a także wszczynamy postępowania upadłościowe. Podczas wykonywania zlecenia wyjaśniamy w sposób zrozumiały niuanse toczącego się postępowania, a także staramy się w najwyższy sposób zminimalizować stres z nim związany.

Wiemy, jak ważna jest świadomość, że specjalista, któremu powierzono sprawę, podejmie się jej z należytym zaangażowaniem, proponując w toku jej prowadzenia rozwiązania, które w jak najpełniejszy sposób zabezpieczają interes Klienta.

W celu zapewnienia kompleksowej usługi prawnej, na pierwszym spotkaniu ustalamy wspólnie stan faktyczny sprawy oraz wymagamy przedłożenia dokumentacji dotyczącej danego problemu. W przypadku, gdy nie jest ona kompletna, wskazujemy, bądź w imieniu Klientów podejmujemy działania, by taką dokumentację uzupełnić. Po wnikliwej analizie stanu faktycznego, na kolejnym spotkaniu przedstawiamy prawne możliwości rozwiązania problemu, wraz z proponowanymi etapami ich wdrażania. Wyjątkiem od wyżej opisanej reguły są sytuacje, gdzie interes Klienta (np. z uwagi na upływ terminu czy charakter chronionego dobra), wymaga natychmiastowego podjęcia określonych kroków prawnych.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, udzielamy również doraźnej pomocy prawnej w formie jednorazowych konsultacji.

Niezależnie od tego czy podejmą Państwo współpracę z Kancelarią, wszelkie ujawnione fakty związane ze sprawą, stanowią, zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 16 lipca 1982 roku, nieograniczoną w czasie tajemnicę zawodową.

AntywindykacjaUpadłość KonsumenckaOdszkodowania

Od momentu powstania Kancelarii, jej misją, a także głównym filarem działania jest obsługa przedsiębiorstw w zakresie dochodzenia roszczeń, świadczenie na ich rzecz usług prawnych z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, a także sporządzanie oraz opiniowanie kontraktów handlowych.

Budowa solidnego fundamentu prowadzonej działalności, począwszy od wyboru właściwiej formy, poprzez oparcie relacji z kontrahentami na stabilnych, prawnie skutecznych umowach i zapobieganie oraz rozwiązywanie problemów prawnych w toku jej funkcjonowania, umożliwia Przedsiębiorcom skoncentrowanie się na efektywnym prowadzeniu biznesu.

Wskaźniki statystyczne pokazują, że w około 80% przypadków, pierwszy kontakt , przedsiębiorcy z kancelarią radcowską czy adwokacką dotyczy zagadnień kontraktowych, tj. sporządzania bądź opiniowania umów wykorzystywanych w codziennej działalności, jak również umów przedłożonych przez partnera biznesowego.

Z doświadczenia natomiast wiemy, że w toku współpracy zostaje ona sukcesywnie poszerzana chociażby o reprezentację w postępowaniach sądowych, czy pomoc w skutecznym dochodzeniu należności.

Stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim regulacje prawne, z jednej strony ograniczające możliwość prowadzenia biznesu, a z drugiej pozwalające skorzystać z programów pomocowych, to okres w którym wielokrotnie pomagaliśmy naszym Klientom funkcjonować w nowej rzeczywistości.

W sferze szczególnego zainteresowania, popartego doświadczeniem, znajduje się obsługa przedsiębiorstw z zakresu obrotu pestycydami oraz farmacji, doradztwo kontraktowe w przedmiocie umów o współpracę (min. ramowych, lojalnościowych i dystrybucyjnych) w relacjach B2B z sektora m.in. obrotu środkami ochrony roślin, a także podejmowanie działań negocjacyjnych, mediacyjnych i sądowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Oprócz obsługi prawnej, koncentrującej się na relacjach Klienta z podmiotami zewnętrznymi, skupiamy się również na wdrażaniu wewnętrznych rozwiązań, których celem jest zbudowanie trwałej podstawy prowadzonego przedsiębiorstwa.

Pomoc w tym zakresie, w zależności od specyfiki firmy i sektora w którym działa, koncentruje się na zabezpieczeniu know-how przedsiębiorcy, ochronie własności intelektualnej, przygotowywaniu regulaminów (w tym dla e-commerce), a także uregulowania wszelkich kwestii prawnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu. W ramach prowadzonej Kancelarii, pomagamy w ustanowieniu sukcesji przedsiębiorstwa, co w przypadku śmierci właściciela, pozwoli na zachowanie płynności prowadzonej działalności, utrzyma w mocy zawarte kontrakty (w tym z pracownikami) i umożliwi wskazanej osobie natychmiastowe prowadzenie spraw firmy. Warto już w tym momencie zaznaczyć, że od 2018 roku, skuteczna sukcesja oraz kontynuowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedsiębiorstwa Nestora, jest możliwe także w stosunku do przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Doradzamy właściwą formę prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa, a także pomagamy w procesie przekształcenia, aportu przedsiębiorstwa czy utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego. Działania takie, przeprowadzone w sposób przemyślany umożliwiają zabezpieczenie majątku prywatnego oraz legalną optymalizację podatkową.
Zakres oraz rodzaj współpracy ustalany jest zawsze indywidualnie, po zdefiniowaniu i sprecyzowaniu problemu, a także poznaniu oczekiwań Klienta.
Praktykę świadczymy, zarówno w ramach:
• stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa :
forma outsourcingu przeznaczona dla przedsiębiorców, nie posiadających w wewnętrznych strukturach, działu obsługi prawnej . Współpraca taka może dotyczyć ogółu spraw przedsiębiorcy, jak i określonego ich rodzaju np. dochodzenie należności, sporządzanie umów. Wartością dodaną takiego rozwiązania jest niewąpliwie fakt, iż współpracując na stałe z danym podmiotem i poznając specyfikę jego działania, jesteśmy w stanie podejmować działania o charakterze prewencyjnym, a Przedsiębiorca na bieżąco informowany jest o regulacjach kształtujących jego sytuację prawną. Outsourcing prawny jest rozwiązaniem tańszym niż stałe zatrudnianie prawnika in-house, a przy tym daje dostęp do wszystkich prawników, specjalizujących się w różnych gałęziach prawa, tworzących bądź współpracujących, z naszą Kancelarią.
• realizacji powierzonego zlecenia:
dotyczącego usługi prawnej w zakresie kompleksowego rozwiązania jednego konkretnego bądź powiązanych ze sobą problemów;
• konsultacji prawnej :
udzielenie porady prawnej dotyczącej określonego zagadnienia, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i przedłożoną dokumentację;
• reprezentacji (min. zastępstwa procesowe):
reprezentowanie przed organami sądowymi, egzekucyjnymi, administracyjnymi, a także przed innymi instytucjami rozstrzygającymi spory na drodze postępowania polubownego;
Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia spotkania, na których odpowiemy na Państwa pytania i zapoznamy się ze stanem faktycznym sprawy.
Niezależnie od tego czy finalnie zdecydują się Państwo na współpracę z Kancelarią, wszelkie ujawnione fakty związane ze sprawą stanowią, zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 16 lipca 1982 roku, nieograniczoną w czasie tajemnicę zawodową.Skuteczna windykacja należności jest to proces składający się, co do zasady, z trzech etapów, tj.
  • postępowania przedsądowego – w którym, po przeanalizowaniu stanu faktycznego, w tym ustalenia momentu wymagalności wierzytelności i jej aktualnej wysokości (z uwzględnieniem min. odsetek i rekompensat przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym) podejmujemy, w zależności od charakteru sprawy, działania mediacyjne bądź bezpośrednio zmierzające do odzyskania należności na drodze sądowej. Na tym etapie również, po uzgodnieniu z klientami, dokonujemy wpisu nierzetelnych dłużników do rejestrów publicznych oraz rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.
  • postępowania sądowego – gdzie, po wyborze właściwego trybu dla dochodzenia danej należności, dokonujemy wszelkich czynności związanych z wszczęciem oraz reprezentacją wierzyciela w toku postępowania sądowego, włącznie (przy spełnieniu przesłanek) ze złożeniem wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 373 i nast. prawa upadłościowego), a także z podjęciem kroków w toku zabezpieczenia przysługującej wierzytelności na czas trwającego postępowania (np. poprzez wpis do odpowiedniego działu księgi wieczystej)
  • postępowanie po uzyskaniu tytułu wykonawczego - w którym podejmujemy czynności, zmierzające do nadania klauzuli wykonalności, uprawniającej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przez cały okres trwania postępowania egzekucyjnego, monitorujemy jego przebieg, doradzamy wierzycielom wybór optymalnego sposobu egzekucji, a także podejmujemy działania mające na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego czynności dłużnika, w zakresie rozporządzania swoim majątkiem, ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Należy także pamiętać, że w polskim systemie legislacyjnym, przewidziano możliwość wstrzymania procesu egzekwowania należności, w przypadku m.in. ogłoszenia upadłości, udzielenia zabezpieczenia w toku postępowania, czy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Skuteczne odzyskanie wierzytelności, wymaga podjęcia przez wierzyciela konkretnych działań w postępowaniu upadłościowym/naprawczym. W obszarze praktyki Kancelarii znajduje się kompleksowa pomoc wierzycielom w zakresie:
  • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika,
  • sporządzanie wniosków o ustanowienie rozdzielności majątkowej, gdy jeden z małżonków jest dłużnikiem,
  • zgłaszanie wierzytelności, w imieniu klientów do masy upadłościowej,
  • składanie sprzeciwów, co do spisu wierzytelności,
  • monitorowania toczącego się postępowania oraz współpracy z nadzorcą sądowym/syndykiem
  • reprezentacja wierzyciela podczas zgromadzenia wierzycieli, a także w postępowaniu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.
prawo karne

Art. 42 ust 2 Konstytucji:
„Każdy przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”

Art. 6 Kodeksu Postępowania Karnego:
„Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.”

Art. 82 Kodeksu Postępowania Karnego:
„Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych”

Z uwagi na rangę oraz doniosłe znaczenie dla sytuacji życiowej uczestników, sprawy z zakresu prawa karnego wymagają, oprócz wiedzy i doświadczenia, zaangażowania i indywidualnego podejścia. Prawnik musi mieć świadomość, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć bezpośredni wpływ na jedną z najważniejszych wartości jaką jest wolność człowieka. Przyjęcie błędnej strategii procesowej, nieumiejętne jej realizowanie, opieszałość czy źle ukierunkowana aktywność może mieć poważne konsekwencje dla reprezentowanego Klienta. Każda powierzona sprawa wymaga racjonalnej oceny stanu faktycznego, materiału dowodowego, a także postawionych zarzutów i zbudowania na tej podstawie dalszej koncepcji procesu, a także oczekiwań co do rozstrzygnięcia. Uproszczając, przyjmuje się, że najważniejszym zadaniem Radcy Prawnego czy Adwokata, będącego obrońcą w sprawie karnej, jest niezależnie od stanu faktycznego sprawy i charakteru czynu, podejmowanie działań na korzyść Klienta. Obrońca nie powinien oceniać ani wydawać wyroków, a „tylko” i „aż” rzetelnie i konsekwentnie realizować prawo do obrony, czuwając nad prawidłowym przebiegiem postępowania i ochroną praw Klienta na każdym jego etapie.
Prawnik zajmujący się prawem karnym musi zdawać sobie sprawę, że obrona nie ogranicza się jedynie do zapewnienia jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia w sprawie karnej, ale również do ochrony praw w związku z całym szeroko pojętym procesem dochodzenia sprawiedliwości i wymierzania kary. Specyfika postępowania karnego powoduje, że Radca Prawny czy Adwokat musi podejmować właściwe czynności, we właściwym czasie. Ustanowienie obrońcy to przekazanie mu uprawnienia i obowiązku do działania w całym postępowaniu karnym, a nie tylko w jego kulminacyjnej części – na sali sądowej. Ustawodawca, świadomy jak ważne dla rzetelnego procesu jest pełne realizowanie prawa do obrony, dał temu wyraz w art. 245 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego:
„Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny.”
Powyższe znajduje potwierdzenie w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie słusznie akcentuje się, że informacje uzyskane już we wstępnym stadium postępowania, mogą mieć zasadniczy wpływ na jego przebieg i w efekcie na końcowe rozstrzygnięcie. Na etapie postępowania przygotowawczego, w celu zgromadzenia materiału dowodowego, organy ścigania dokonują wielu czynności jak np. przesłuchanie świadków, dokonanie oględzin, występowanie o opinie biegłych etc. Część z tych czynności ma charakter niepowtarzalny i przeprowadzana jest jednokrotnie właśnie na etapie postępowania przygotowawczego. Udział profesjonalnego prawnika w osobie Radcy czy Adwokata pozwala już wówczas mieć nadzór nad sprawą i rzetelnym zgromadzeniem materiału dowodowego. Nie do przecenienia jest stały kontakt prawnika z organami ścigania, aktywny udział Radcy Prawnego czy Adwokata w przesłuchaniach, składanie wniosków o przeprowadzenie czynności i przede wszystkim wskazywanie widocznych już na tym etapie uchybień. Należy pamiętać, że samo przedstawienie zarzutów nie musi implikować złożeniem aktu oskarżenia. W sytuacji natomiast winy ewidentnej, gdzie Oskarżony przyznał się do popełnienia danego czynu, zadaniem obrońcy jest poinformowanie Klienta o potencjalnych korzyściach związanych z zawarciem na tym etapie porozumienia, w stosunku do prognozy kary po przeprowadzeniu rozprawy głównej.
Równolegle prawnik-karnista zobowiązany jest do podejmowania działań wiążących się, może nie tyle stricte z samym rozstrzygnięciem, co z bieżącą sytuacją Podejrzanego/Oskarżonego.
Jeżeli w toku postępowania zastosowano środek zapobiegawczy, czyli np. tymczasowe aresztowanie, każdorazowo profesjonalista (Radca Prawny lub Adwokat) powinien ocenić zasadność jego użycia. Praktyka pokazuje, że pomimo istnienia konkretnego katalogu przypadków, w których zabezpieczenie to winno być zastosowane, często instytucja ta jest nadużywana. Tymczasowe aresztowanie, co do zasady, nie powinno przekraczać trzech miesięcy, jednak nie należą do rzadkości sytuacje jego dalszego przedłużania. W takiej sytuacji niezbędna jest skrupulatna analiza stanu faktycznego przez profesjonalistę (Radcę Prawnego lub Adwokata) i weryfikacja czy rzeczywiście są przesłanki do dalszego przedłużenia aresztu. Bardzo istotnym jest także zapewnienie Oskarżonemu możliwości kontaktu z najbliższymi przez uzyskanie zgody na widzenia i kontakty telefoniczne.

Oprócz działań w charakterze obrońcy, Prawnicy związani z Kancelarią (Radcy Prawni i Adwokaci) w imieniu i na rzecz Klientów działają jako pełnomocnicy w procesach karnych i karnoskarbowych. W toku współpracy dokładamy najwyższej staranności, by zagwarantować Mandantom, jak najpełniejszą prawnokarną ochronę naruszonych dóbr. Na etapie konsultacji prawnej, po analizie stanu faktycznego, informujemy o instytucjach prawa karnego oraz cywilnego, które w danym przypadku mogą znaleźć zastosowanie. Po dokonaniu kwalifikacji prawnej przestępnego czynu, w zależności od jego charakteru, podejmujemy działania związane z zainaugurowaniem procesu karnego, uczestniczymy w postępowaniu przygotowawczym, rozpoznawczym i ewentualnym odwoławczym. Gdy w danym stanie faktycznym jest to możliwe i zasadne z punktu widzenia obranej strategii procesowej, już w postępowaniu karnym równolegle oprócz penalizacji zabronionego czynu dochodzimy naprawienia szkody.

Prawnicy tworzący naszą Kancelarię, działając jako obrońcy oraz pełnomocnicy w postępowaniu karnym świadczą pomoc prawną m. in w zakresie:
- kontaktu z zatrzymanym (ustalenie podstawy zatrzymania, kontrola zażaleniowa);
- działalności w postępowaniu przygotowawczym (inicjowanie, nadzór oraz udział w czynnościach);
- działalności w związku z zastosowaniem i przedłużaniem tymczasowego aresztowania (jak również innych środków zapobiegawczych);
- sporządzaniu prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji od wyroków, zażaleń oraz innych pism procesowych;
- inicjowania oraz udziału w postępowaniach mediacyjnych;
- kontroli oraz odpowiedzi na akt oskarżenia;
- udziału jako obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przed sądem I instancji;
- udziału jako obrońca i pełnomocnik w postępowaniu apelacyjnym;
- inicjowania kontroli orzeczenia z wykorzystaniem nadzwyczajnych środków zaskarżenia;

W sprawach nagłych, w szczególności w sytuacji zatrzymania, tymczasowego aresztowania, upływu terminu do wniesienia środka odwoławczego kontakt z Radcą Prawnym Rafałem Zielińskim możliwy jest poza standardowymi godzinami pracy Kancelarii pod numerem telefonu 535 666 450.

Kontakt

ul. Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek

+48 690 825 215

sekretariat@jrkancelaria.com

Numer rachunku bankowego
Bank Pekao SA 15 1240 3389 1111 0011 0415 9528Formularz kontaktowy