Ładowanie...

Obszar Praktyki

Współpracując z osobami fizycznymi jesteśmy świadomi, że charakter spraw, w których świadczymy pomoc prawną, wiąże się z dużą dozą emocjonalnego zaangażowania. Przede wszystkim kładziemy nacisk, by na każdym etapie postępowania czuli się Państwo bezpiecznie. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje z instytucjami finansowymi oraz ubezpieczeniowymi, dochodzimy roszczeń odszkodowawczych (w tym z tytułu błędów medycznych), pomagamy odzyskać należności, a także wszczynamy postępowania upadłościowe. Podczas wykonywania zlecenia wyjaśniamy w sposób zrozumiały niuanse toczącego się postępowania, a także staramy się w najwyższy sposób zminimalizować stres z nim związany.

Wiemy, jak ważna jest świadomość, że specjalista, któremu powierzono sprawę, podejmie się jej z należytym zaangażowaniem, proponując w toku jej prowadzenia rozwiązania, które w jak najpełniejszy sposób zabezpieczają interes Klienta.

W celu zapewnienia kompleksowej usługi prawnej, na pierwszym spotkaniu ustalamy wspólnie stan faktyczny sprawy oraz wymagamy przedłożenia dokumentacji dotyczącej danego problemu. W przypadku, gdy nie jest ona kompletna, wskazujemy, bądź w imieniu Klientów podejmujemy działania, by taką dokumentację uzupełnić. Po wnikliwej analizie stanu faktycznego, na kolejnym spotkaniu przedstawiamy prawne możliwości rozwiązania problemu, wraz z proponowanymi etapami ich wdrażania. Wyjątkiem od wyżej opisanej reguły są sytuacje, gdzie interes Klienta (np. z uwagi na upływ terminu czy charakter chronionego dobra), wymaga natychmiastowego podjęcia określonych kroków prawnych.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, udzielamy również doraźnej pomocy prawnej w formie jednorazowych konsultacji.

Niezależnie od tego czy podejmą Państwo współpracę z Kancelarią, wszelkie ujawnione fakty związane ze sprawą, stanowią, zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 16 lipca 1982 roku, nieograniczoną w czasie tajemnicę zawodową.

AntywindykacjaUpadłość KonsumenckaOdszkodowania

Od momentu powstania Kancelarii, jej misją, a także głównym filarem działania jest obsługa przedsiębiorstw w zakresie dochodzenia roszczeń, świadczenie na ich rzecz usług prawnych z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, a także sporządzanie oraz opiniowanie kontraktów handlowych.

Budowa solidnego fundamentu prowadzonej działalności, począwszy od wyboru właściwiej formy, poprzez oparcie relacji z kontrahentami na stabilnych, prawnie skutecznych umowach i zapobieganie oraz rozwiązywanie problemów prawnych w toku jej funkcjonowania, umożliwia Przedsiębiorcom skoncentrowanie się na efektywnym prowadzeniu biznesu.

Wskaźniki statystyczne pokazują, że w około 80% przypadków, pierwszy kontakt , przedsiębiorcy z kancelarią radcowską czy adwokacką dotyczy zagadnień kontraktowych, tj. sporządzania bądź opiniowania umów wykorzystywanych w codziennej działalności, jak również umów przedłożonych przez partnera biznesowego.

Z doświadczenia natomiast wiemy, że w toku współpracy zostaje ona sukcesywnie poszerzana chociażby o reprezentację w postępowaniach sądowych, czy pomoc w skutecznym dochodzeniu należności.

Stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim regulacje prawne, z jednej strony ograniczające możliwość prowadzenia biznesu, a z drugiej pozwalające skorzystać z programów pomocowych, to okres w którym wielokrotnie pomagaliśmy naszym Klientom funkcjonować w nowej rzeczywistości.

W sferze szczególnego zainteresowania, popartego doświadczeniem, znajduje się obsługa przedsiębiorstw z zakresu obrotu pestycydami oraz farmacji, doradztwo kontraktowe w przedmiocie umów o współpracę (min. ramowych, lojalnościowych i dystrybucyjnych) w relacjach B2B z sektora m.in. obrotu środkami ochrony roślin, a także podejmowanie działań negocjacyjnych, mediacyjnych i sądowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Oprócz obsługi prawnej, koncentrującej się na relacjach Klienta z podmiotami zewnętrznymi, skupiamy się również na wdrażaniu wewnętrznych rozwiązań, których celem jest zbudowanie trwałej podstawy prowadzonego przedsiębiorstwa.

Pomoc w tym zakresie, w zależności od specyfiki firmy i sektora w którym działa, koncentruje się na zabezpieczeniu know-how przedsiębiorcy, ochronie własności intelektualnej, przygotowywaniu regulaminów (w tym dla e-commerce), a także uregulowania wszelkich kwestii prawnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotu. W ramach prowadzonej Kancelarii, pomagamy w ustanowieniu sukcesji przedsiębiorstwa, co w przypadku śmierci właściciela, pozwoli na zachowanie płynności prowadzonej działalności, utrzyma w mocy zawarte kontrakty (w tym z pracownikami) i umożliwi wskazanej osobie natychmiastowe prowadzenie spraw firmy. Warto już w tym momencie zaznaczyć, że od 2018 roku, skuteczna sukcesja oraz kontynuowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem przedsiębiorstwa Nestora, jest możliwe także w stosunku do przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Doradzamy właściwą formę prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa, a także pomagamy w procesie przekształcenia, aportu przedsiębiorstwa czy utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego. Działania takie, przeprowadzone w sposób przemyślany umożliwiają zabezpieczenie majątku prywatnego oraz legalną optymalizację podatkową.
Zakres oraz rodzaj współpracy ustalany jest zawsze indywidualnie, po zdefiniowaniu i sprecyzowaniu problemu, a także poznaniu oczekiwań Klienta.
Praktykę świadczymy, zarówno w ramach:
• stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa :
forma outsourcingu przeznaczona dla przedsiębiorców, nie posiadających w wewnętrznych strukturach, działu obsługi prawnej . Współpraca taka może dotyczyć ogółu spraw przedsiębiorcy, jak i określonego ich rodzaju np. dochodzenie należności, sporządzanie umów. Wartością dodaną takiego rozwiązania jest niewąpliwie fakt, iż współpracując na stałe z danym podmiotem i poznając specyfikę jego działania, jesteśmy w stanie podejmować działania o charakterze prewencyjnym, a Przedsiębiorca na bieżąco informowany jest o regulacjach kształtujących jego sytuację prawną. Outsourcing prawny jest rozwiązaniem tańszym niż stałe zatrudnianie prawnika in-house, a przy tym daje dostęp do wszystkich prawników, specjalizujących się w różnych gałęziach prawa, tworzących bądź współpracujących, z naszą Kancelarią.
• realizacji powierzonego zlecenia:
dotyczącego usługi prawnej w zakresie kompleksowego rozwiązania jednego konkretnego bądź powiązanych ze sobą problemów;
• konsultacji prawnej :
udzielenie porady prawnej dotyczącej określonego zagadnienia, w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i przedłożoną dokumentację;
• reprezentacji (min. zastępstwa procesowe):
reprezentowanie przed organami sądowymi, egzekucyjnymi, administracyjnymi, a także przed innymi instytucjami rozstrzygającymi spory na drodze postępowania polubownego;
Zapraszamy do kontaktu, w celu umówienia spotkania, na których odpowiemy na Państwa pytania i zapoznamy się ze stanem faktycznym sprawy.
Niezależnie od tego czy finalnie zdecydują się Państwo na współpracę z Kancelarią, wszelkie ujawnione fakty związane ze sprawą stanowią, zgodnie z ustawą o radcach prawnych z dnia 16 lipca 1982 roku, nieograniczoną w czasie tajemnicę zawodową.Skuteczna windykacja należności jest to proces składający się, co do zasady, z trzech etapów, tj.
  • postępowania przedsądowego – w którym, po przeanalizowaniu stanu faktycznego, w tym ustalenia momentu wymagalności wierzytelności i jej aktualnej wysokości (z uwzględnieniem min. odsetek i rekompensat przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym) podejmujemy, w zależności od charakteru sprawy, działania mediacyjne bądź bezpośrednio zmierzające do odzyskania należności na drodze sądowej. Na tym etapie również, po uzgodnieniu z klientami, dokonujemy wpisu nierzetelnych dłużników do rejestrów publicznych oraz rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.
  • postępowania sądowego – gdzie, po wyborze właściwego trybu dla dochodzenia danej należności, dokonujemy wszelkich czynności związanych z wszczęciem oraz reprezentacją wierzyciela w toku postępowania sądowego, włącznie (przy spełnieniu przesłanek) ze złożeniem wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (Art. 373 i nast. prawa upadłościowego), a także z podjęciem kroków w toku zabezpieczenia przysługującej wierzytelności na czas trwającego postępowania (np. poprzez wpis do odpowiedniego działu księgi wieczystej)
  • postępowanie po uzyskaniu tytułu wykonawczego - w którym podejmujemy czynności, zmierzające do nadania klauzuli wykonalności, uprawniającej do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Przez cały okres trwania postępowania egzekucyjnego, monitorujemy jego przebieg, doradzamy wierzycielom wybór optymalnego sposobu egzekucji, a także podejmujemy działania mające na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego czynności dłużnika, w zakresie rozporządzania swoim majątkiem, ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.
Należy także pamiętać, że w polskim systemie legislacyjnym, przewidziano możliwość wstrzymania procesu egzekwowania należności, w przypadku m.in. ogłoszenia upadłości, udzielenia zabezpieczenia w toku postępowania, czy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Skuteczne odzyskanie wierzytelności, wymaga podjęcia przez wierzyciela konkretnych działań w postępowaniu upadłościowym/naprawczym. W obszarze praktyki Kancelarii znajduje się kompleksowa pomoc wierzycielom w zakresie:
  • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika,
  • sporządzanie wniosków o ustanowienie rozdzielności majątkowej, gdy jeden z małżonków jest dłużnikiem,
  • zgłaszanie wierzytelności, w imieniu klientów do masy upadłościowej,
  • składanie sprzeciwów, co do spisu wierzytelności,
  • monitorowania toczącego się postępowania oraz współpracy z nadzorcą sądowym/syndykiem
  • reprezentacja wierzyciela podczas zgromadzenia wierzycieli, a także w postępowaniu o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt

ul. Dziewińska 29h/1, 87-800 Włocławek

+48 690 825 215

sekretariat@jrkancelaria.com

Numer rachunku bankowego
Bank Pekao SA 15 1240 3389 1111 0011 0415 9528Formularz kontaktowy